Gå til sideinnhold
Hjem / Sparing / Sparing på konto / Innskuddsgaranti

Innskuddsgaranti

Informasjon til innskytere om innskuddsgarantiordningen.

Innskudd i Søgne og Greipstad Sparebank er beskyttet av:Bankenes sikringsfond 1)
Grense for beskyttelsen:2 millioner norske kroner per innskyter og per kredittinstitusjon 2)
Innskuddsgaranti:Kontoen er dekket av innskuddsgarantien
Tilleggsbeskyttelse:Dersom innskuddene dine skulle overstige grensen på 2 millioner norske kroner kan du i visse tilfeller ha krav på en ubegrenset tilleggsbekyttelse. Det kan gjelde innskudd gjort på din konto de siste 12 måneder som er knyttet til kjøp og salg av bolig eller fritidshus, ekteskap, samlivsbrudd, avslutning av arbeidsforhold, uførhet, død, forsikringsutbetaling eller erstatning 3)
Hvis du har flere innskudd i den samme kredittinstitusjonen:Alle dine innskudd i Søgne og Greipstad Sparebank legges sammen og summen er omfattet av grensen på 2 millioner norske kroner 
Hvis du eier en konto sammen med en eller flere andre personer: Grensen på 2 millioner norske kroner gjelder separat for hver innskyter andel av innskuddet 4)
Tilbakebetalingsperiode hvis kredittinstitusjonen ikke kan innfri forpliktelsene sine: 7 arbeidsdager 5)
Tilbakebetalingsvaluta:Erstatning gis i norske kroner
Kontakt: Bankenes sikringsfond
Pb. 1213 Vika, 0110 Oslo
Ytterligere opplysninger: www.bankenessikringsfond.no

1) Ordningen som er ansvarlig for beskyttelse av ditt innskudd

Ditt innskudd er dekket av en lovbestemt innskuddsgarantiordning. Hvis din kredittinstitusjon skulle bli insolvent, vil dine innskudd i alle tilfeller bli tilbakebetalt opp til 2 millioner norske kroner av innskuddsgarantiordningen.

2) Ordinær grense for beskyttelse

Hvis et innskudd er utilgjengelig fordi en kredittinstitusjon er ute av stand til å oppfylle sine finansielle forpliktelser, tilbakebetales innskytere av en innskuddsgarantiordning. Tilbakebetalingen dekker opp til

2 millioner norske kroner pr. kredittinstitusjon. Det betyr at alle innskudd i det samme kredittinstitusjon legges sammen for å fastsette dekningsnivået. Hvis en innskyter f.eks. har en sparekonto med 1,9 millioner norske kroner og en brukskonto med 600 000 kroner, får vedkommende kun tilbakebetalt 2 millioner norske kroner. 

3) Tilleggsbeskyttelse

I noen tilfeller er innskudd over 2 millioner norske kroner dekket. Dette gjelder innskudd som er gjort de seneste 12 månedene som er knyttet til visse livshendelser, for eksempel kjøp og salg av bolig eller fritidshus, ekteskap, samlivsbrudd, avslutning av arbeidsforhold, uførhet, død, forsikringsutbetaling eller erstatning. Mer informasjon finne på www.bankenessikringsfond.no.

4) Hvis du eier konto sammen med en eller flere andre personer

Dersom du eier en konto sammen med en eller flere personer kommer grensen på 2 millioner norske kroner til anvendelse for hver innskyters andel av innskuddet.
 Innskudd på en konto som to eller flere personer har i kraft av et forretningsforhold eller som medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning, som ikke er en egen juridisk person, skal legges sammen og behandles som om de var foretatt av en enkelt innskyter med henblikk på beregningen av grensen på 2 millioner norske kroner. 

5) Tilbakebetaling

Den ansvarlige innskuddsgarantiordningen er:

Bankenes sikringsfond

Pb. 1213 Vika 

0110 Oslo

Hjemmeside: www.bankenessikringsfond.no

Fristen for Bankenes sikringsfond til å tilgjengeliggjøre innskuddene (opp til 2 millioner norske kroner) er 7 arbeidsdager etter at innskuddet ble utilgjengelig. For tilbakebetaling av innskudd med tilleggsbeskyttelse, se 3), er fristen for tilbakebetaling tre måneder. Hvis tilbakebetalingen ikke har funnet sted innenfor disse frister, bør du rette henvendelse til innskuddsgarantiordningen ettersom muligheten til å kreve tilbakebetaling kan utløpe etter en viss frist. Ytterligere opplysninger fås på www.bankenessikringsfond.no.

Andre viktige opplysninger

Normalt er alle privatkunder og virksomheter dekket av innskuddsgarantiordningen. Unntak i forbindelse med visse innskudd angis på nettsiden til Bankenes sikringsfond. På oppfordring vil din kredittinstitusjon opplyse om hvorvidt visse produkter er dekket eller ikke. Hvis innskuddene er dekket, bekrefter kredittinstitusjonen det også på kontoutdraget.

Gi oss tilbakemelding